Általános szerződési feltételek
a https://galikklara.com/ honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://galikklara.com/ honlapon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit, igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) és a honlap üzemeltetője, Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató, Felhasználó és Szolgáltató együtt a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit.

1.2 A szerződéskötés nyelve magyar. A honlap által kínált szolgáltatások igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira a magyar jog az irányadó, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.3 Felhasználó a honlapra történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a honlap használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.
A honlap használatához szükséges azon tájékoztatásokat, melyeket ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre.

1.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatások, ill. a honlap, azok bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatások terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.5 Jelen ÁSZF 2021.12.02. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosításokat a hatályba lépés napján a honlapon közzéteszi. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://galikklara.com/ honlapon, és letölthető a https://galikklara.com/aszf/ címről.

1.6 Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

1.7 A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

2. Értelmező rendelkezések

2.1 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.2 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét

2.3 Szolgáltatás: a honlapon elérhető programok és kurzusok.

2.4 Szolgáltató: a honlap üzemeltetője, a Szolgáltatás nyújtója.

2.4 Felhasználó: az a Fogyasztó, aki a jelentkezés elküldésével részvételi lehetőséget szerez az általa választott Szolgáltatásra, ill. használja a honlapot.

2.5 Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.6 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.7 Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél

3. Szolgáltató

Név: Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó
Székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10.
Üzleti tevékenység helye: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10.
Képviselő neve: Gálik Klára Terézia
Nyilvántartási szám: 50228830
Adószám: 67434886244
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-50602678-11103284
E-mail cím: support@galikklara.com
Honlap: https://galikklara.com
Telefonszám: +36 70 65902998
Ügyfélszolgálat: a support@galikklara.com címre érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

4. A honlapon folytatott tevékenység

Szolgáltató a honlapon a saját maga által szervezett egyéni és csoportos spirituális programok és kurzusok kiskereskedelmi értékesítésével, valamint ezekhez kapcsolódó tájékoztatással foglalkozik.

5. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1 A szerződés szerinti Szolgáltatás lényeges tulajdonságai – beleértve a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét, az ezen felül esetlegesen felmerülő valamennyi költséget, valamint az ellenszolgáltatás kiegyenlítésének a módját – a honlapon, az egyes programok és kurzusok leírásánál találhatóak.

5.2 Panasz
Felhasználó a Szolgáltatással összefüggő – ideértve a honlapon megjelenő tartalmakat is – bármilyen jellegű panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10.
E-mail cím: support@galikklara.com
Telefonszám: +36 70 65902998
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

5.3 Elállási jog kizárása
Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (l) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a fentiek alapján nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás szabadidős tevékenységekhez kapcsolódik, és a szerződésben meghatározott teljesítési határnap kerül kikötésre.

5.4 Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

5.4.1 Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

5.4.2 A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

5.4.3 A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

5.4.4 Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

5.4.5 A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.4.6. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

5.5 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexnek Szolgáltató nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre.

5.6 Felhasználó (fogyasztó) igénybe vehet jogszabályi előírás, ill. a Szolgáltató döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési módot és vitarendezési mechanizmust, emellett választása szerint jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja.

5.6.1 Békéltető testülethez fordulás lehetősége

5.6.1.1 Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

5.6.1.2 Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlap:  www.pestmegyeibekelteto.hu

5.6.1.3 Ha Felhasználó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
Felhasználó  erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

5.6.1.4 Felhasználó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

5.6.1.5 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

5.6.2 Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Honlap: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

5.6.3 Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztály
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Postacím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Telefon: +36 27  540-690
E-mail: babosik.dora@pest.gov.hu
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/dunakeszi-jarasi-hivatal/dunakeszi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

5.6.4 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

5.7 Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről, az ezen felül esetlegesen felmerülő valamennyi költségről, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8 A szerződés megkötését követő 3 napon belül a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről.

5.9 Az ÁSZF-et  és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételek és tájékoztatók az aktuális állapotukban mindig elérhetőek a honlapon.

6.       Regisztráció

6.1 A regisztráció ingyenes.

6.2 A regisztrációt Felhasználó a honlap „Regisztráció” menüpontjára kattintással megjelenő adatlap kitöltésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a regisztrációs adatlap elküldésével hajthatja végre. A megrendelés során is van lehetőség egyúttal regisztrálni, az erre vonatkozó nyilatkozat bejelölésével.

6.3 Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

6.4 Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a honlapot, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5 A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

6.6 Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7 A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.8 A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7.       A vételár meghatározása

7.1 A szolgáltatások aktuális árairól a honlapon, az „ESEMÉNYEK” menüpont alatt, az egyes szolgáltatások tulajdonságait bemutató oldalakon tájékozódhat Felhasználó.

7.2 A szolgáltatásoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden szolgáltatásnál a fizetendő ellenérték adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3 A fizetendő ellenérték mindig forintban (HUF) értendő.

7.6 A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

7.7 A honlapon található szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja.

7.8 Amennyiben hibás ár szerepel a honlapon, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a szolgáltatás valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

8.       A jelentkezés folyamata, a szerződés létrejötte

8.1 Jelentkezés folyamata

8.1.1 A honlap aktuális spirituális programok és kurzusok bemutatását és az azokra való online jelentkezési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet, ezeken keresztül érhetőek el a programok és kurzusok részletes jellemzői, árai.

8.1.2 A kiválasztott Szolgáltatást Felhasználó a honlap főoldalán található „ESEMÉNYEK” menüpont alatt, az egyes szolgáltatások tulajdonságait bemutató oldalakon található „KOSÁRBA RAKOM” gombbal virtuális kosárba helyezheti.

8.1.3 Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt).

8.2 A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1 Felhasználó a megrendelését online, a honlapon adhatja le, az alábbiak szerint.

8.2.2 A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3 Felhasználó számára a honlap főoldalán lévő kosár ikon alatt található „Kosár megtekintése” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, majd a „Kosár frissítése” gombra kattintva a kívánt darabszámot módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

8.2.4 Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „kuponkód” feliratú mezőbe a kuponkód beírását, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. A Felhasználónak lehetősége van a kuponkód beváltására a pénztár menüpont alatt is.

8.2.6 Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintással a számlázási név, cím, e-mail cím, valamint telefonszám megadása szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „Kattints ide a kód megadásához” gombra kattintást, majd a kuponkód üres mezőbe történő beírását követően, a „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. Ugyanezen oldalon a fizetési mód kiválasztása válik lehetővé.

8.2.7 A pénztár menüpont alatt jobb oldalon a megrendelés összesített adatai láthatóak, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

8.2.8 Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

8.2.8.1 A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.8.2 A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiók szerkesztése” feliratra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.8.3 A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

8.2.9 Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.10 Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.11 A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 08.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

8.2.12 A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

8.2.13 Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

8.3 A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4 Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9.  A megrendelés utólagos korrigálása

9.1 Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2 A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

10. Fizetési feltételek

10.1 Lehetséges fizetési módok:

10.1.1 Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.1.2 Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó Barion számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a fizetési adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

10.2 A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

10.3 Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

10.4 Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

11. Teljesítési határidő

A Szolgáltatás teljesítése az egyes szolgáltatások tulajdonságait bemutató oldalakon, ill. a szerződésben szereplő határnapon történik.

12. Hibás teljesítés

12.1   Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.2   Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

13. Felelősség kizárása

13.1 A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13.2 Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra.

13.3 Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

13.4 Szolgáltató a honlap felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

13.5 A honlapon megjelenített szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős az ismertetők rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

13.6 Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

13.7 A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

14. Lemondási feltételek:

Lemondás kizárólag írásban, a support@galikklara.com e-mailcímre küldött e-mailben lehetséges, legkésőbb a megrendelt Szolgáltatás határnapja előtt 30 nappal. Határidőn belüli lemondás esetén a befizetett részvételi díjat Szolgáltató 100 %-ban visszatéríti, a lemondás közlését követő 8 munkanapon belül. Ezt követően, de legkésőbb a megrendelt Szolgáltatás határnapja előtt 15 nappal közölt lemondás esetén Szolgáltató a részvételi díj 50%-át téríti vissza, a lemondás közlését követő 8 munkanapon belül. A megrendelt Szolgáltatás határnapja előtt 15 napon belül a Szolgáltatás a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy egy alkalommal díjmentesen áttehető másik időpontra, ill. beszámítható másik Szolgáltatásba, írásos megegyezés alapján. A résztvevő személyének módosítására a megrendelt Szolgáltatás határnapjáig van lehetőség, díjmentesen, kizárólag írásban, a fenti e-mailcímre küldött e-mailben.

Amennyiben a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj nem jár vissza, és a Szolgáltatás másik időpontra történő áttétele, ill. a beszámítás sem lehetséges, azonban a Felhasználó, vagy az általa írásban, a support@galikklara.com e-mailcímre küldött e-mailben kijelölt személy részére Szolgáltató 50% kedvezményt biztosít a megrendelt Szolgáltatás határnapját követően 30 napon belül megrendelt újabb Szolgáltatás részvételi díjából. A Felhasználónak az erre vonatkozó igényét az újabb Szolgáltatás megrendelését megelőzően írásban, a support@galikklara.com e-mailcímre küldött e-mailben kell jelezni.

15.    Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a honlapon megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a honlapon folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

16.   Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

17.   Szerződési feltételek módosítása

17.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

17.2 Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

18.   Irányadó jog, jogviták

18.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

18.2 A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Dunakeszi Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

2021.12.02.

Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó