Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a https://galikklara.com/ internetcímen elérhető webhelyet az

Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó (székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10., adószám: 67434886244, nyilvántartási szám: 50228830, telefonszám: +36 70 309 9541, e-mail cím: support@galikklara.com)

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

1. Panasz
Felhasználó a Szolgáltatással összefüggő – ideértve a honlapon megjelenő tartalmakat is – bármilyen jellegű panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
Gálik Klára Terézia egyéni vállalkozó
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. II/10.
E-mail cím: support@galikklara.com
Telefonszám: +36 70 659 2998
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

2. Elállási jog kizárása
Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (l) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Ön, mint fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a fentiek alapján nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás szabadidős tevékenységekhez kapcsolódik, és a szerződésben meghatározott teljesítési határnap kerül kikötésre.

3. Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

3.1 Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

3.2 A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3.3 A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

3.4 Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

3.5 A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

3.6. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

4. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok

Felhasználó (fogyasztó) igénybe vehet jogszabályi előírás, ill. a Szolgáltató döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési módot és vitarendezési mechanizmust, emellett választása szerint jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja.

4.1 Békéltető testülethez fordulás lehetősége

4.1.1 Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

4.1.2 Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlap:  www.pestmegyeibekelteto.hu

4.1.3 Ha Felhasználó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
Felhasználó  erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

4.1.4 Felhasználó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

4.1.5 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

4.2 Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Honlap: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

4.3 Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztály
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Postacím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Telefon: +36 27  540-690
E-mail: babosik.dora@pest.gov.hu
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/dunakeszi-jarasi-hivatal/dunakeszi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

4.4 Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

2021.12.02.
Gálik Klára Terézia
                                                                                    egyéni vállalkozó